Etik Kurallar/İlkeler

 Özel güvenlik sektöründeki mesleki etik kurallar ve sosyal sorumlulukların uygulanması hususu Özel Güvenlik Federasyonu’nun en önemli değerlerdir.

          Etik değerlerin saptanmasında;

 1. Kalite ile ilgili talebin ortaya çıkması,
 2. Amatörlükten arınma ihtiyacı,
 3. Daha çok profesyonelliğe olan gereksinim,
 4. Yasal düzenlemelerin yetersizliği,
 5. Bir oto kontrol zemini oluşturmasının sağlanması gereksinimi göz önüne alınmıştır.
  Özel Güvenlik Federasyonu etik değerler anlayışındaki ilkeler;
 1. Yasal düzenlemelere saygı gösterilmesi,
 2. Uygulamaya konan sistem ve yöntemlerin saydamlığının sağlanması,
 3. İzinler ve yetkilerde hakkaniyet,
 4. Personel seçimi ve işe almada prensiplere bağlı kalma,
 5. Mesleki Eğitim konusunda tavizsiz yaklaşım sergileme,
 6. Sosyal ilişkilerin üst seviyede tutulması,
 7. Çalışma saatlerine uyum,
 8. Ücret ve gelirlerde adaletli olma,
 9. Sağlık ve iş yeri emniyeti konusunda hassasiyet gösterme,
 10. Fırsat/şans eşitliği ve ayrıcalıklı davranmama,
 11. İş örgütlenmesi oluşturma,
 12. Müşteriler/üyeler ile ilişkileri düzenleme,
 13. Genel Kolluk Kuvvetler ile ilişkileri düzenleme,
 14. Özel güvenlik sektörünün diğer tarafları ile ilişkileri geliştirme olarak belirlenmiştir.
  Özel Güvenlik Federasyonu etik kuralları aşağıdaki kriterler içinde değerlendirilecektir.
 1. Etik komitesinin sorularını kabul etmek, bunları cevaplamak ve bu komite tarafından alınabilecek karar ve tavsiyelere uymak,
 2. Özel güvenlik hizmeti ve eğitimi verilmesini düzenleyen 5188 sayılı yasada öngörülen faaliyet izin belgesini almak ve bu alandaki diğer yasalara ve  düzenlemelere titizlikle uymak,
 3. Çalışma hayatını düzenleyen yasalardaki ve firma sözleşmesindeki düzenlemeleri uygulamak, kısa ve uzun vadeli olarak çalışanların özlük haklarını eksiksiz vermek,
 4. Müşteri odaklı çalışmak, ticari işletmenin doğası gereği bir yandan karlılığı ararken diğer yandan da yasal sorumluluklar ve etik değerlerden taviz vermemek,
 5. Müşteriye verilen taahhütleri eksiksiz yerine getirmek, sorunlarla karşılaşılması halinde hizmetin tamamlanması sorumluluğunu garanti etmek ve sağlamak, tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak maksadıyla yapılacak çalışmalarda tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak,
 6. Öngörülen taahhütlere uyma açısından uygun bir örgütlenme yapmak, müşteri ile birlikte ölçmeye imkân verecek bir kalite sistemi oluşturmak,
 7. Müşteri ilişkilerinde gizlilik ve paylaşılan bilgilerin üçüncü şahıslara karşı korunmasını titizlikle sağlamak,
 8. Sektör standartların oluşturulması ve mesleğin yapısal gelişimi çalışmalarını desteklemek,
 9. Meslek tarafından sürdürülen sosyal uyum çalışmalarına katkıda bulunmak ve ücretlilerin iş sağlığı ve güvenliği konularını düzenleyen yasalara uygun olarak istihdamını sağlamak,
 10. Personeline yasal olarak öngörülen asgari/temel eğitimi ve işindeki görevi pozisyonuna göre yetkileri ve nitelik düzeylerine uygun eğitimi vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak,
 11. Eğitim kurumu olarak; eğitim programlarının bilimsel yöntemlerle hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, eğiticilerin seçimi, yetiştirilmeleri ve sınıf ortamındaki uygulamalarının denetlenmesi konusunda taviz vermemek,
 12. Kurulmuş ve devam eden bir işbirliğini kendi lehine bozmak adına fiyat rekabeti ve diğer haksız rekabet yollarını kullanmamak,
 13. Bir doğruluk ve dayanışma ruhu oluşturmak ve geliştirmek, özel güvenlik mesleği etik kurallarının uygulanması yoluyla markasının imajını daha değerli hale getirmeyi ve yükseltmeyi hedeflemek,
 14. Tüm sektör tarafları arasındaki ilişkilerde doğruluk, dürüstlük ve ahlaki değerleri daima ön planda tutmak, haksız rekabet yollarını kullanmamak,
 15. Sektörde, azami dayanışma ve işbirliği için birbirlerine yardımcı ve yol gösterici olmak, birbirlerinin yetenek, performans ve yetileri hakkında yanıltıcı yorumlar yapmamak ve kötü niyetli hareket etmemek,
 16. Özel güvenlik sektöründeki tarafların itibarlarına ve uygulamalarına yasalara aykırı bir durum söz konusu olmadıkça saygı duymayı ilke edinmek aynı zamanda  sivil toplum kuruluşları ve diğer derneklerle ilişkilerde saygılı ve yapıcı rol üstlenmeyi benimsemektir.
  Özel Güvenlik Federasyonu bağlısı Dernekler; çatısı altındaki üyeleri birlikte yukarıda belirlenen  etik değerleri manzumesinin tüm hususlarına uymayı taahhüt ederler.