Özel Güvenlik Federasyonu Tüzüğü

ÖZEL GÜVENLİK  FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı ve Merkezi:

 Madde 1 – Federasyonun adı " ÖZEL GÜVENLİK  FEDERASYONU” ve kısaltması Ö.G.F. dur. Federasyon Merkezi İstanbul'dadır. Şubesi yoktur. Tüzükte kısaca Federasyon veya Ö.G.F. diye anılacaktır. Federasyonun Ankara’da temsilciliği vardır. Federasyon Genel Kurul Kararına göre diğer illerde de temsilcilikler açabilir.

Federasyonun Amacı:

 Madde 2 –  Ö.G.F. İnsan Hakları Evrensel ilkelerine,  düşünce  ve inanç  özgürlüklerine saygılı, laik hukuk devletine, katılımcı demokrasi anlayışına, liberal ekonomiye, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarına ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşması hedefine uygun olarak  Özel Güvenlik Sektörünün gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar. 

 2.1 Ö.G.F. Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması amacı için  çalışmalar gerçekleştirir.
 

2.2 Ö.G.F. temsil ettiği derneklerinin gelişmelerini sağlamaya dönük çalışmalarda bulunur.

2.3 Özel Güvenlik Sektöründe  görev alacak Özel Güvenlik  Elemanlarının  sertifikasyon ve benzeri bürokratik  işlemlerinin tesisinde görev alır.

2.4 Özel Güvenlik Sektörü ile ilgili faaliyetlerin basın yayın organlarında yer alması ile , sergi ve fuar organizasyonları ile sektörün tanıtılması aktivitelerine katılır ve bu konuda kitap,dergi yayınlar; CD, DVD vs. hazırlar veya hazırlatır.

 2.5 Üyelerinin ortak iktisadi ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek maksadıyla çalışmalar yapar ve   gerektiğinde üyelerini resmi makam ve merciler önünde temsil eder ve onlar adına taraf olur.

2.6 5188 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak ilgili tüm kuruluşlar ile bu alanda işbirliği çalışmalarında bulunur ve Özel Güvenlik Sektörünün gelişimi süreçlerine destek verir ve katkıda bulunur.

 2.7 Yurtiçi ve yurtdışı Özel Güvenlik alanında organize olmuş Dernek, Federasyon, Konfederasyon ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği faaliyetlerinde bulunur. Bu konuda dayanışmayı  sağlar.

 2.8 Gerektiğinde üyelerinin istifadesine yönelik olarak lokal açar, işletir veya işletmeciye devreder, açılmış olan lokal vb. yerlerde üyelerin yararlanması için gerekli girişimlerde  bulunur.

 2.9 Özel Güvenlik Sektörünün gelişim sürecine katkı saklamak üzere Yurt içi ve Yurt dışında kurulmuş veya kurulacak Konfederasyon, Birlik, Oda veya sivil Toplum Örgütlerine üye olur ve bu organizasyonların kuruluşlarında görev alır.  

 2.10 Özel Güvenlik Sektörüne ilişkin olarak; Mesleki etik, davranış ve kuralları konularında çalışmalar yapar.

 2.11 Özel Güvenlik Sektörü ile ilgili   istatistiki verileri derler ve  yayınlar.

 2.12 Özel Güvenlik Hizmetlerinin sistemli bir şekilde yürütülmesi çalışmalarına katkı sağlamak üzere veri bankası oluşturarak üyelerin kullanımına sunar ve bu konuda Genel Kollukça oluşturulan sistemlerle ağ bağlantısı oluşturma faaliyetlerinin organizasyonu için çalışır.

 2.13 Elektronik Güvenliğin Sektördeki gelişim süreci kapsamında etkin olarak kullanılması ve yaygınlaştırılması  ile standartlarının oluşturulması çalışmalarında bulunur.

 2.14 Özel Güvenlik Sektörünün bir parçası hüviyetinde olan Özel Dedektiflik Hizmetlerinin meşru zeminde icrasının temini ile faaliyet alanlarındaki gelişim süreçlerine katkı sağlamak üzere çalışmalar yapar.

 2.15 Özel Güvenlik Elemanlarının Eğitimine katkıda bulunmak üzere fiili silah eğitimlerinin icra edildiği poligonların günün şartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve işletilmesi konusunda yol gösterici çalışmalar yapar ve  dokümantasyonlarının oluşturulmasına katkı sağlayacak  girişimlerde bulunur.

Federasyonun Faaliyet Alanları ve Çalışma Konuları:
 
Madde 3 – 
Amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyet, Federasyonun faaliyet alanı içerisindedir. Bu çerçevede Ö.G.F.;

3.1 Türkiye Özel Güvenlik Sektöründeki iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi; istihdam, çalışma hayatı koşulları, eğitim, çevre koruma ve sosyal güvenlik alanlarında  düşünce ve hareket birliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapar.

3.2 Ö.G.F. amacını gerçekleştirmek için,  Çalışma Komiteleri vasıtasıyla Özel Güvenlik Sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapar. Bu  Çalışma Komitesi  faaliyetlerinin sekretaryasını, bünyesinde istihdam ettiği uzman personel ile veya Federasyon üyeleri içindeki uzman personel yardımıyla gerçekleştirir.

3.3 Türk  Özel Güvenlik Sektörünü temsilen ulusal ve uluslararası politika belirleme ve karar alma süreçlerine doğrudan katılım sağlar veya görüşlerini etkili bir biçimde aktarır. Bu çerçevede oluşturulan görüş, belge, rapor ve benzeri unsurları doğrudan kamuoyuna, T.B.M.M’ e, Hükümete, Kamu Kurum ve kuruluşlarına aktarmak ve iletişimde bulunmak amacıyla, her türlü yazılı ve görsel iletişim aracını kullanır. Toplantılar, seminerler, paneller, kongreler, konferanslar düzenler.

3.4 Ülke genelinde Özel Güvenlik Sektörünün gelişim sürecine katkı sağlayan  tüm kuruluşların çalışmalarını teşvik eder.

3.5 Üyelerin ve sektörün sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek, bunların çözümü için diğer kurum ve kuruluşlar ile  koordinasyon  faaliyetinde bulunur ve üyelerin hak ve menfaatlerini korur.

3.6 Özel Güvenlik Hizmetleri ve Eğitimi konusunda belli standartların oluşmasını sağlar ve bu konuda tedbirler alır ve  doküman, kitap ,eğitim yardımcısı v.b hazırlanması/hazırlatılması faaliyetlerini organize eder.

3.7 Özel Güvenlik Hizmetlerinden yararlananlar ile  Özel Güvenlik Eğitimi alanların en uygun şartlarda istifade etmelerini sağlayacak çalışmaları yapar.

3.8 Özel Güvenlik Hizmetleri ve Eğitimi konularında yerli ve yabancı yayınları izler ve üyelerin yararlanacağı bir destek merkezi oluşturur.

3.9 Benzer amaçlarla kurulmuş Federasyonlar ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar, gerektiğinde Konfederasyon Kuruluşlarında  görev alır.

3.10 Federasyon üyelerinin ve sektördeki kuruluşların ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki kurallara ve fırsat eşitliğine uygun bir biçimde faaliyette bulunması ve birbirleriyle ilişkilerini bu çerçevede yürütmesi için  etik kurallar kapsamında çalışmalar yapar  ve bu alanda belirleyici rol üstlenir.

3.11 Federasyon amaç ve hizmet konuları ile ilgili gerekli diğer çalışmaları yapar.

3.12 5188 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliği kapsamında  suçları önleyici, koruma ve diğer konularda genel kolluk ile müşterek projeler yapar ve  bu tür projelerde görev alır.

3.13 Ö.G.F. amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı  ile  sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla Federasyona gelir kazandırmak üzere; iktisadi işletmeler kurabilir. Yardım toplama ile ilgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine göre yardım ve bağış alır  ve  verir, vasiyetleri kabul eder ve gerektiğinde vakıf kurar.

Asli Üyelik:

Madde 4 – Ö.G.F. amaçlarını kabul eden , 5188 sayılı Kanuna tabi  olarak  Özel Güvenlik Hizmetleri veya Özel Güvenlik Eğitimi alanında faaliyette bulunan, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk  Medeni  Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulunu sağlayan  her dernek federasyona asli  üye olabilir. Ayrıca Özel Dedektiflik Hizmetleri alanında faaliyette bulunan Derneklerde üye olarak kabul edilebilirler. Her üye dernek, Ö.G.F. Genel Kurulunda kendi Genel Kurullarında belirlenmiş   sekiz  (8) kişi ile temsil edilir. Federasyona üyelik, üyelik için yapılan yazılı müracaatın Yönetim Kurulunca Genel Kurula sevki ile Genel Kurulun üyeliğin kabulü yönünde alacağı karar ile kesinleşir.  Dernekler müracaat etmeden önce kendi Yönetim Kurullarında Ö.G.F.’a üyelik için karar almak zorundadırlar. Hiçbir dernek üye olmaya zorlanamaz. 

Üyeler bu tüzükte yer alan Etik Kurallarına ve  ilkelerine   uymayı taahhüt ederler.

Federasyon Üyeliğinden ayrılma:

Madde 5 – Üye Dernekler diledikleri zaman Federasyondan ayrılabilirler. Bu taleplerini yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirmeleri ve işbu bildirim tarihi itibariyle de birikmiş borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Üye derneğin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda ayrılış işlemi tamamlanmış olur.

5.1 5188 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı Bakanlıkça faaliyetine son verilen Federasyon üyesi derneklerin üyelikleri ise otomatikman sona erer.

5.2 Derneklerin adına Ö.G.F.’ na üye olanların, temsil ettikleri dernek ile olan ilişkilerinin sona ermesiyle bu kişilerin Federasyondaki üyelikleri de sona erer. İlgili üye Dernek yeni  temsilcisi üye kimliği/kimliklerini 15 gün içinde Federasyon Merkezine  yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Federasyon Üyeliğinin Sona Ermesi/üyelikten çıkarma:

Madde 6 – Kanunda ve Tüzükte aranan şartları yitiren üyeler Ö.G.F. üyelik haklarını kaybederler. Aidat ve/veya katılma paylarını ödemeyen üyeler olağan Genel Kurula kabul edilmezler. Üyelikten çıkarılma kararı, yapılacak gizli oylama sonucu Yönetim Kurulu’nun 2/3 oranında olumsuz oyu ile verilir. Hakkında karar verilecek olan üyenin konuya ilişkin olarak yazılı savunması istenir. Hakkında çıkarılma kararı alınan üye ; Yönetim Kurulunun çıkarma kararının tebliğini müteakip 15 gün içerisinde Federasyon Merkezine ulaşacak şekilde yazılı talepte bulunarak itiraz edebilir.  Bu  durumda   Yönetim Kurulu; çıkarma kararını ilk yapılacak Genel Kurul’da gündeme  getirir  ve nihai karar Genel Kurulda alınır. Üye 15 günlük süre zarfında  itiraz talebinde  bulunmaz ise Yönetim Kurulunun  üyelikten çıkarma Kararı kesinleşir ve bu karara karşı dava açılamaz.

Onursal Üyelik:

Madde 7 – Özel Güvenlik Sektörü ve Federasyon  faaliyet  alanlarında önemli hizmetlerde bulunmuş veya eser yazmış kişilere Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin kararı ile Onursal  Üyelik verilebilir. Onursal Üyeler  Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanmazlar.

Federasyonun Organları:

Madde 8 – Federasyonun  organları aşağıda belirtilmiştir:

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Disiplin ve Etik Kurulu

Yönetim Kurulunca tesis edilen Çalışma Komiteleri
Genel Sekreterlik

Federasyon Genel Kurulu:
 
Madde 9 – 
Genel Kurul Dernek temsilcileri olan asli üyelerden kurulur. Genel Kurul 2 yılda bir Nisan ayı içinde toplanır. Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon asli üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç otuz gün içerisinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Denetleme Kurulu'nun talebi veya Federasyon Dernek temsilcisi asli  üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine  Genel Kurul Yönetim Kurulunca bir ay içinde toplantıya çağrılmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimliği konuya ilişkin  olarak karar tesis eder.

9.1 Katılma hakkı: Üye Dernek temsilcilerinin  Genel Kurul'a katılabilmesi için o Derneğin bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma payı borcunun bulunmaması gerekir.
Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile Derneklere duyurulur ve duyuru tarihinden itibaren en az iki haftalık bir ödeme süresi de tanınır.

9.2 Çağrı usulü: Yönetim Kurulu, Ö.G.F.  Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye Derneklerin temsilci listesini düzenler. Bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma paylarını tam olarak ödememiş bulunan Dernekler,  Federasyon Genel Kurullarına katılma hakkına haiz değildirler. Genel kurula katılma hakkı bulunan Derneklere ve onların temsilcileri olan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az; altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

9.3 Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları Federasyon  Merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun belirlediği başka yerde de yapılabilir.

9.4 Toplantının yapılış usulü: Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak  toplantı yerine girerler.  Toplantı  yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve en az iki yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal Üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Federasyon Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

Madde 10 – Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

10.1 Tüzükte seçme görevi Genel Kurula verilen Federasyon organlarının seçilmesi,

10.2 Ö.G.F. Tüzüğünün değiştirilmesi,

10.3 Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

10.4 Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

10.5 Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10.6 Kurulmuş veya kurulacak Konfederasyonlara katılması veya ayrılması ve bu hususlar da Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10.7 Ö.G.F.’un uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Organizasyonlara veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10.8 Yönetim Kurulunca alınmış üyelikten çıkarma  kararlarına karşı yapılan itirazların karara bağlanması,

10.9 Federasyonun  feshedilmesi,

10.10 Mevzuatta ve Federasyon Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Federasyon Yönetim Kurulu

Madde 11–Yönetim Kurulunun oluşumu: Federasyon Yönetim Kurulu,  Genel Kurul tarafından 2 yıl için seçilir.  Federasyon   Yönetim Kurulu asli ve yedek üyeliği adaylığı için Genel Kurul Üyesi ve  Üye  Derneklere kayıtlı  olmak yeterlidir. Yönetim Kurulu  yedi asli ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asli üye sayısında eksilme olduğunda sırasına uygun olarak seçilmiş yedek üyeyi göreve çağırır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına  hiçbir özür olmadan katılmayan Yönetim Kurulu üyesine yazılı ikaz yapılır. Yine katılmadığı takdirde müstafi sayılır. Yerine Yedek Üye çağrılır.

11.1  Yönetim Kurulunun Seçimi: Divan   Başkanlığı  aday listelere göre  farklı renkte ve  mühürlü oy pusulaları kullanarak Yönetim Kurulu Başkanı ile  Yönetim Kurulu Asli  ve  Yedek  üyelikleri  için gizli oyla seçim yaptırır. Seçim bittikten sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı listelerin sayımını yapar ve sonucu bir tutanakla belirler.  Adayların “Aday listesi” oluşturmak sureti ile seçime katılması mümkündür. Müddeti biten üye yeniden seçilebilir.  Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla iki yıl için  iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman Üyeyi belirler. Yönetim Kurulu Başkanı iki dönem üst üste yeniden seçilebilir. Bir dönem aradan sonra eski Başkanın yeniden seçilmesi mümkündür.

11.2 Yönetim Kurulunun Karar alması : Yönetim Kurulunun toplantı sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı taraf kararı belirler. Oylamanın gizli veya açık yapılması Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

Federasyon Yönetim Kurulu’ nun Görev ve Yetkileri:

Madde 12 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri;

12.1 Ö.G.F.’nu  tüzüğünde belirlenen amaç ve faaliyetler çerçevesinde yönetmek, bu çerçevede yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12.2 Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

12.3 Federasyonun  gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek ve bu kişilere yetki vermek ve yetkilerini iptal etmek,

12.4 Ö.G.F. Tüzüğüne aykırı olmamak kaydı ile , Federasyon organları ve görevlilerin uygulaması amacıyla, tüm faaliyetler  ile ilgili konularda yazılı düzenlemeler yapmak,

12.5 Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ,

12.6 Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üye Dernekler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

12.7 Disiplin Kurulunun görüşlerini içeren rapora göre üye Derneğin  ihracı hakkında karar vermek ve bunu ilgili  üye Derneğe  yazılı olarak tebliğ etmek,

12.8 Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,

12.9 Federasyonun  katılma kararı aldığı Konfederasyonlar ile diğer yurt içi ve yurt dışı sivil toplum kuruluşları ve diğer oluşumlarda Federasyonu  temsil edecek delegeleri seçmek ve Çalışma Komitesi Üyelerini belirlemek,

12.10 Genel Kurulda alınan kararları ve  bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12.11 Her faaliyet yılı sonunda  işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve Genel Kurula sunmak,

12.12 Federasyon Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Federasyon Denetleme Kurulu:

Madde 13 – Federasyon Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı, Genel Kurulca asli üyeler arasından iki yıl için  seçilecek  üç asli ve üç yedek üyeden teşekkül eden bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.  Denetleme Kurulunun asli üyeleri, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir Başkan ve bir raportör seçerler. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Federasyon defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. Denetleme Kurulu Denetim görevini dört ayda bir  yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. Denetleme Kurulu  Denetleme Sonuç Raporlarını Genel Kurula arz eder. Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Federasyon Disiplin ve Etik Kurulu:

Madde 14- Disiplin ve Etik Kurulu, Federasyon Genel Kuruluna katılan Dernek Temsilcisi Üyeleri arasından gizli oyla seçilen 3 asli ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin ve Etik Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Disiplin  ve Etik Kurulu yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan ile bir Raportör üyeyi belirler ve göreve başlar. Disiplin ve Etik Kurulunun asli üyelerinden bir veya birkaçının ayrılması halinde yedek üyelerden en çok oy alandan başlamak üzere göreve çağrılır. Disiplin ve Etik Kurulu Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az iki üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Disiplin ve Etik Kurulu kararlarını oy çokluğu ile verir. Oyların eşit olması halinde başkanı katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin ve Etik Kurulu tespit edilen hususlara ilişkin üyelerin savunmalarını aldıktan sonra kararları verir ve bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

Disiplin ve Etik Kurulunun görev ve yetkileri:

Madde 15-  Disiplin ve Etik Kurulunun görevleri ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

15.1 Ö.G.F. Tüzüğüne, amaç ve ilkelerine  Etik değerlerine ve Etik  kurallarına aykırı hareket ettiği ileri sürülen Dernekler ile bu Derneklerin Federasyondaki temsilcileri hakkında soruşturma yapmak, soruşturma sonucunda suçlu bulunanlara uyarma, kınama cezalarından birini vermektir. Uyarma: İlgiliye davranışının uygunsuz görüldüğünün yazıyla bildirilmesidir. Kınama: Bir üyenin davranışının kusurlu olduğunun kendisine ve tüm üyelere duyurulmasıdır. Federasyon Üyeliğinden Kesin Çıkarma yetkisi Yönetim Kurulundadır. Disiplin ve Etik Kurulu bu konudaki teklifini Yönetim Kuruluna sunar.

15.2 Disiplin ve Etik Kurulu Federasyon temsilci üyeleri hakkında verilen  kararlarını  gereğinin yapılması için tebligat maksadıyla    ilgili Dernek Başkanlığına  gönderir.

15.3 Derneklerin veya üyelerinin Federasyondan ihracını gerektiren suçlar hakkında Rapor hazırlar  ve görüşünü belirleyerek Yönetim Kurula sunar.

15.4  Alınan her türlü kararları ilgili olarak  gerektiğinde  Genel Kurulu bilgilendirir.

15.5 Tüm Üye Dernekler ile bunların bağlısı şirket ve Eğitim Kurumlarının uymak zorunda olduğu Ö.G.F. Etik Değerleri ve Etik Kuralları:

15.5.1 Disiplin ve  Etik  Kurulunun  sorularını kabul etmek, bunları cevaplamak ve bu Kurul tarafından alınabilecek karar ve tavsiyelere uymak,

15.5.2 Özel Güvenlik Hizmeti ve Eğitimi verilmesini düzenleyen  5188  sayılı  yasa ile  bu alandaki diğer yasalara ve  düzenlemelere titizlikle uymak,

15.5.3 Çalışma hayatını düzenleyen yasalardaki ve firma sözleşmesindeki düzenlemeleri uygulamak, kısa ve uzun vadeli olarak çalışanların özlük haklarını eksiksiz vermek,

15.5.4 Müşteri odaklı çalışmak, ticari işletmenin doğası gereği bir yandan karlılığı ararken diğer yandan da yasal sorumluluklar ve etik değerlerden taviz vermemek,

15.5.5 Müşteriye verilen taahhütleri eksiksiz yerine getirmek, sorunlarla karşılaşılması halinde hizmetin tamamlanması sorumluluğunu garanti etmek ve sağlamak, tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak maksadıyla yapılacak çalışmalarda tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak,

15.5.6 Öngörülen taahhütlere uyma açısından uygun bir örgütlenme yapmak, müşteri ile birlikte ölçmeye imkân verecek bir kalite sistemi oluşturmak,

15.5.7 Müşteri ilişkilerinde gizlilik ve paylaşılan bilgilerin üçüncü şahıslara karşı korunmasını titizlikle sağlamak,

15.5.8 Sektör standartların oluşturulması ve mesleğin yapısal gelişimi çalışmalarını desteklemek,

15.5.9 Meslek tarafından sürdürülen sosyal uyum çalışmalarına katkıda bulunmak ve ücretlilerin iş sağlığı ve güvenliği konularını düzenleyen yasalara uygun olarak istihdamını sağlamak,

15.5.10 Personeline yasal olarak öngörülen asgari/temel eğitimi ve işindeki görevi pozisyonuna göre yetkileri ve nitelik düzeylerine uygun eğitimi vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak,

15.5.11 Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarının; Eğitim programlarının bilimsel yöntemlerle hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, eğiticilerin seçimi, yetiştirilmeleri ve sınıf ortamındaki uygulamalarının denetlenmesi konusunda taviz vermemek,

15.5.12 Bir doğruluk ve dayanışma ruhu oluşturmak ve geliştirmek, Özel Güvenlik mesleği etik kurallarının uygulanması yoluyla markasının imajını daha değerli hale getirmeyi ve yükseltmeyi hedeflemek,

15.5.13 Tüm Sektör tarafları arasındaki ilişkilerde doğruluk, dürüstlük ve ahlaki değerleri daima ön planda tutmak, haksız rekabet yollarını kullanmamak,

15.5.14 Sektörde, azami dayanışma ve işbirliği için birbirlerine yardımcı ve yol gösterici olmak, birbirlerinin yetenek,  performans  ve  yetileri hakkında yanıltıcı yorumlar yapmamak ve kötü niyetli hareket etmemek,

15.5.15 Özel Güvenlik Sektöründeki tarafların itibarlarına ve uygulamalarına  yasalara aykırı bir durum söz konusu olmadıkça saygı duymayı ilke edinmek aynı zamanda  sivil toplum örgütleri ve diğer derneklerle ilişkilerde saygılı ve yapıcı rol üstlenmeyi benimsemektir.

Çalışma Komitelerinin Teşkili:

Madde 16-Çalışma Komiteleri Ö.G.F.’un Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri  kapsamında   Yönetim Kurulunca oluşturulur ve Komite Üyeleri yine  Yönetim Kurulunca  belirlenir. Yönetim Kurulu ihtiyaç halinde  yeni çalışma komiteleri oluşturabileceği gibi mevcut Komitelerin faaliyetlerini de sonlandırabilir.

                                               

Çalışma Komitelerinin Görev ve Yetkileri:

Madde 17: Her Çalışma Komitesi bir Başkan ve en az iki asli ve iki yedek üyeden oluşur. Her Çalışma Komitesinin Başkanı; Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Her Çalışma Komitesinin asil ve yedek üyeleri, Üye Derneklerin  temsilcileri arasından,  İlgili Çalışma Komitesi Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nca atanır. Çalışma Komitelerinin faaliyet alanları dikkate alınarak gerektiğinde Yönetim Kurulunca Komitelerin  üye sayısında artış yapılabilir.

17.1 Her Çalışma Komitesinin Yönetim Kurulu’nca tefrik edilen Başkanı, Çalışma Komitesinin oluşumunu takip  eden  bir ay içinde yıllık çalışma program ve bütçesini Yönetim Kuruluna onaya sunar.  Çalışma Komiteleri  çalışmalarını  Yönetim Kurulu’nca onaylanan program ve bütçeye uygun olarak sürdürülür  ve üçer aylık dönemlerde her  Komite Başkanı  Yönetim Kurulu’na  gelişme raporunu takdim eder.

17.2 Çalışma Komiteleri; Ö.G.F.’ un  CoESS (Avrupa Güvenlik Servisleri Konfederasyonu) üyeliğinden sonraCoESS’ in ilgili çalışma komiteleri ile işbirliği içinde çalışırlar ve yurt dışında icra edilen toplantılara üye olarak tefrik edilenlerin  bu toplantılara  iştirak ettirilmelerini sağlarlar.

Genel   Sekreter:

Madde 18 – Yönetim Kurulu, Federasyon bünyesinde Federasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve Yönetim Kurulu çalışmalarını kolaylaştırmak maksadıyla  üst düzey yöneticilik niteliklerine haiz profesyonel bir Genel Sekreter tayin/istihdam eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun toplantılara katılmak ile yükümlüdür ancak oy kullanmaz. Oluşturulan idari yapı içinde ayrıca Genel Sekreter dışında Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan bir Federasyon Muhasebe Sorumlusu ile Federasyon  idari  faaliyetlerinde  Genel Sekretere bağlı olarak çalışan bir idari görevli ile hukuki konularda danışmanlık görevini icra eden ve Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan bir Federasyon Avukatı da görev alır.

Federasyonun Gelir Kaynakları:

Madde 19 – Ö.G.F. gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

19.1 Üye Aidatı: Üyelerden ilk  giriş ödentisi ve yıllık aidat  alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul yetkilidir. Yıllık  aidatlar ile yeni üyelerden tahsil edilen  ilk giriş ödentisi  Genel Kurulda belirlenen  miktarlarda Yönetim Kurulu tarafından saptanan ödeme planına uygun olarak   üyelerden  tahsil edilir.

19.2 Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile  Federasyona   yaptıkları bağış ve yardımlardır.

19.3 Federasyon tarafından yapılan yayınlar, seminer, konferans, balo, piyango ve buna benzer faaliyetlerden sağlanan gelirlerdir.

19.4  Federasyon  mal varlığından elde edilen gelirlerdir.

19.5 Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardır.

19.6 Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden ve iktisadi İşletmeden elde edilen kazançlardır.

19.7 Kaynağı yurt dışından ve yurt içinden temin edilen proje gelirleridir.

19.8 Diğer gelirlerdir.

Federasyon Kayıtları:

Madde 20 – Ö.G.F. mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.Federasyon defterlerinin tutulması, gelir ve gider belgeleri, beyanname verilmesi, bildirim yükümlülüğü konularında Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.Alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması ve kontrolü, deftere kaydı, kullanımı, gelir tahsilinde yetki belgesi gelirlerin teslim edilmesi konularında Yönetmeliğin ilgili  maddeleri uygulanır. Tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce notere tasdik ettirilir

20.1 İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

20.1.1 Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

20.1.2 Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri , Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

20.1.3 Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

20.1.4 Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

20.1.5 İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

20.1.6 Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

20.2 Madde 20.1 de belirtilen kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter  Defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 Mali Hususlar

Madde 21 – Federasyon  gelirleri,  “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.  Federasyon  gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Federasyon  giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir. Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından ;   Federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

21. 1 Bütçe, seçimler sonrası yeni Yönetim Kurulu tarafından iki yıllık görev periyodunu içerecek şekilde  aynı  gün Genel Kurul onayına sunulur ve açık oyla oylanır. Hesap dönemi yeni yönetimin görev süresi kadardır. Bütçede; federasyonun gelirleri ve kaynakları, giderler ve sarf yerleri, personel ücretleri ve sosyal yardımlar, yolluk ve gündelik ödenekler ile menkul ve gayrimenkul mal karşılıkları ayrı ayrı gösterilir. Yurt dışı toplantılara katılım için yapılacak ödemeler ve yolluk giderlerinin onayı her toplantı için ayrı ayrı olarak Yönetim Kurulu Kararı tesis edilir.

Federasyon’un Borçlanma Usulleri:
Madde 22 – 
Ö.G.F. amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma,  gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda  ve  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Bildirim Yükümlülükleri:

Madde 23 – Ö.G.F. yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdür. Temsilciliklerin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Mülki amirliğe yapılacak diğer bildirimler; 

23.1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren   “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel Kurul sonuç bildirimine;  Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği, Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Federasyon Tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

23.2 Taşınmazların Bildirilmesi:                                    
Taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

23.3 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

23.4 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:
Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Federasyon Merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

23.5 Değişikliklerin Bildirilmesi:
Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler  “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
Federasyon Tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon İç Denetimi:

Madde 24 – Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüklerini  ortadan kaldırmaz.
Tüzük Değişiklikleri:

Madde 25 – Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin olumlu oyu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da Tüzük değişikliği kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir.

Federasyonun Feshi ve Tasfiyesi:

Madde 26 – Genel Kurul, her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. 
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin oyu gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. 

26.1 Tasfiye İşlemleri:
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde,  para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul Kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde  “Tasfiye halinde Özel Güvenlik  Federasyonu ” ibaresi kullanılır. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse  Ö.G.F.’un  amacına en yakın amacı güden bir sivil toplum örgütüne veya vakfa devredilir. Para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon Merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Hüküm Eksikliği:

Madde 27 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat  hükümleri uygulanır.

Kurucu Üyeler:

Madde28- Kurucu Üyelerin kimlikleri  aşağıda belirtilmiştir.

-O.Oryal ÜNVER

-Alp SAUL

-İsmail YETİMOĞLU

-Bolat ANKARALI

-Ali ASLAN

Geçici Madde 1: Özel Güvenlik  Federasyonu Yönetim  Kurulu 2011 Yılı içerisinde  Merkezi Belçika’da bulunan Avrupa Güvenlik Servisleri Konfederasyonuna (CoESS-Confederation of Security  Services) üyelik için başvuruda bulunacaktır.

                      

Bu tüzük 28 (Yirmi sekiz) Madde ve 1 (bir) Geçici Maddeden ibarettir.