Makaleler

Riskin anlamı ve güvenlik riskleri: Güvenliği kurgularken, başlangıçta beklenen bazı riskleri kabul ederiz. Bu risklerin; zamanı, tehdit değeri ile bunlara karşı tespit ve korunma tedbirlerini belirlemek güvenliğin tasarımını oluşturur. Güvenlik; alınan tedbirlerin duyarlılığı ve aynı zamanda...
  Genel güvenliğin sağlanması, asayiş ve kolluk hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi hiç şüphesiz devletlerin birincil görevlerindendir; ancak güvenlik kavramının çağın değişen ve dinamik şartları nedeniyle yeni boyut kazanması yani diğer bir ifade ile güvenliğin özel...
  RİSK NEDİR? Riski istenmeyen ve oluşabilecek olayların tümüdür şeklinde tanımlayabiliriz. Bu bağlamda risk; akla gelebilecek her aktiviteyle veya olayla fiilen bağlantılıdır; yani risk aslında bir kayıptır bir başka ifade ile de değer kaybıdır. RİSK ANALİZİ NEDİR? Risk analizi...
  Bütün yönetim süreçlerinde olduğu gibi güvenlik yönetim sürecinde de görevler; Planlama, Organize etme, Yönetme, Koordine etme ve Denetleme bileşenlerinden oluşmaktadır. Planlama; güvenlik yöneticilerinin gelecek faaliyetlerinin ne olacağını tahmin etmesi yani bir anlamda ihtimalleri...
  ISPS CODE kapsamında Avrupa limanlarında çalışan liman güvenlik görevlileri’ nin özel güvenlik temel eğitimi ihtiyaçlarına yönelik CoESS ( The Confederation of European Security Services) yaklaşımı. Avrupa Birliği ülkeleri, kendi özel güvenlik yasalarını düzenleyerek özel güvenlik...
  GENEL BAKIŞ Alarm İzleme Merkezlerini; alarm sistemlerinden alınan dataların toplandığı ve değerlendirildiği merkezlerdir diye tanımlayabiliriz. Doğru veriler ve bilgili/bilinçli iyi yetişmiş insan gücü ile tamamlanan bu merkezler günümüzde; Özel Güvenlik Sektöründe önemli bir yer...